Πρέπει νὰ καταστήσουμε σαφές ὅ,τι (δὲν ὑπάρχει ἱνδοευρωπαϊκῆ φυλῆ) διότι πολλά σενάρια ἔχουν γραφτεῖ καὶ δημοσιευθεῖ κατά καιροῦς γιὰ τὴν καταγωγῆ τῶν Ἑλλήνων, ποὺ ἄν τὰ υἱοθετήσουμε παύουμε νὰ εἶμαστε μιά καθαρῆ φυλῆ καὶ πλέον εἴμαστε μιὰ ὑποομάδα μιὰς (μεγάλης) ἄλλης φυλῆς.
Ἄς πάρουμε ὄμως τὰ πράγματα ἀπὸ τὴν ἀρχῆ.
Ἡ θεωρία ἐμνφανίστηκε πρῶτη φορὰ τὸ 1786 ἀπὸ τὸν Ἄγγλο ἀνατολιστῆ Γουίλιαμ Τζόουνς.
Δὲν ὑπάρχει κανένα προγενέστερο κείμενο παρά μόνον τοῦ Ἄγγλου αὐτοῦ.
τῶρα κρίνοντας ἀπὸ τὶς ἀνακαλύψεις τῶν ἀρχαιολόγων θὰ ἔπρεπε νὰ ἔβρισκαν τουλάχιστον κάποια ἀπομεινάρια τῆς πολυπληθοῦς αὐτῆς φυλῆς, δὲν βρέθηκε τὶποτα.
Δὲν βρέθηκε κάν οὔτε ἕνα σκελετικό εὐρημα ποὺ ἀνθρωπολογικά μελετημένο νὰ εἶναι πρότυπο ἤ τύπος Ἰνδοευρωπαίου.
Κανεῖς ἀρχαίος γεωγράφος ἤ Ἰστορικός δὲν ἀναφέρει τὴν ‘Υπαρξη τέτοιας πολυπληθοῦς φυλῆς.
( Τουλάχιστον κάτι θὰ εἶχαν ἀκούση ὁ Στράβων, ὁ Πολύβιος, ὁ Ἀρριανός κλπ, διότι θὰ ὑπήρχαν στοιχεία ἔστω στὴ προφορικῆ παράδοση γιὰ κάποια φυλῆ. Ἄς μὴν ξεχνάμε πὼς ὁ ἀρχιερέας τῶν Αἰγυπτίων ἔδωσε πληροφορίες στὸν Σόλωνα γιὰ γεγονότα ποὺ συνέβησαν 9000 χρόνια πρίν και τὴ περιγραφη τοῦ πολέμου Ἑλλήνων καὶ Ἀτλάντων).

Δηλαδῆ δὲν ὑπάρχει κάποιο στοιχείο γραπτό ἤ προφορικό ποὺ νὰ μὰς δίνει ἔστω μιὰ μικρῆ ἔνδειξη τῆς φυλῆς αὐτῆς!
27 χρόνια μετὰ τὴ θεωρία τοῦ Γουίλιαμ Τζόουνς τὸ 1813 τὰ ψεύδη συνεχίζονται, ἕνας ἄλλος ἀνατολιστῆς ὁ Τόμας Γιούνκ διατύπωσε τὴ θεωρία τῆς κοινῆς Ἰνδοευρωπαϊκῆς ὀμογλωσςίας.
Δηλαδὴ ὅτι ὅλες οἱ Εὐρωπαϊκές γλῶσσες ἔχουν καταγωγῆ ἀπὸ τὴν Ἰνδοευρωπαϊκῆ.
Τὸ ὄτι ἡ λέξη πατῆρ ( λατινικά pater, Γαλλικά pere, Ἀγγλικά father, καὶ γερμανικά vater, ἡχουν ἴδιες αὐτὸ σήμαινε γι’αὐτοῦς ὅτι ἔχουν κοινῆ Ἰνδοευρωπαϊκῆ καταγωγῆ.( Δίχως κὰν νὰ ἔχουν μελετήσει ἤ ἀγνοώντας παντελῶς τὸν Κικέρωνα καὶ τὶς σπουδές του στὸ πανεπιστήμιο τῆς Ρόδου κατά τὸν 1ον αἰώνα πΧ, ποὺ γυρνώντας στὴ Ρῶμη ἐμπλούτισε μὲ χιλιάδες Ἑλληνικές λέξεις τὴ φτωχῆ βαρβαρικῆ λατινικῆ γλῶσσα, καὶ φυσικά δίχως νὰ λάβουν ὑπ’ ὄψιν τὶς χιλιάδες Ἑλλήνων ἀποίκων στὴ κάτω Ἰταλία καὶ στὴν εὐρύτερη Ἰταλία. )

Ἡ στοιχειώδης λογικῆ λέει ὁτι γιὰ νὰ συγκρίνεις δύο τρεῖς πέντε λέξεις πρέπει νὰ εἶναι ἰσόχρονές δηλαδῆ νὰ ἔχουν ἐντοπιστει σὲ γραπτά κείμενα ἴδιας ἡλικίας.
Διαφορετικά πάουν νὰ εἶναι συγκρίσιμες καὶ δὲν παράγουν κάποιο ἀποτέλεσμα.
Ὅλα αὐτὰ γίναν κατὰ τὴν περίοδο τῆς σκλαβιάς τῶν Ἑλλήνων στοῦς Τούρκους καὶ ἔτσι δὲν εἴχαμε ἀντιδράσεις ἀπὸ τὴ μεριά τῶν Ἑλλήνων.
ΤΥΧΑΙΟ ΔΕΝ ΝΟΜΙΖΩ!
Δὲν ἔχουν καμμία ἀπόδειξη γιὰ νὰ χαρακτηρίσουν τοῦς Ἕλληνες σὰν Ἰνδοευρωπαίους, ἀντίθετα μάλιστα ἐμεῖς ἔχουμε γραπτά κείμενα ποὺ ἀποδεικνείουν τὸ γηγενές τῶν Ἑλλήνων.
Περιγράφονται στὸ ἔργο « Ἰσοκράτους – Πανηγυρικός -, 23-24», Πλουτάρχου < De exilio> 604 D 12, Λυσιου Ἐπιτάφιος , 17 , Πλάτωνας «Μενεξένος»237 -5-7 , Ἰσοκράτους «περὶ Εἰρήνης», Ἀριστοφάνους «Σφῆκες»στ. 1067-1078, καὶ ἄλλα πολλά.
Θὰ γράψω ἕνα κομμάτι ἀπὸ τὰ σχόλια Θουκυδίδου 1,6,3,8-13.
«οὐ πολὺς χρόνος ἀφ’οὗ ἐπαύσατο φοροῦντες χιτῶνας λινοῦς καὶ τέττιγας χρυσοῦς ἐξαρτῶντας τῶν τριχῶν πλέγματι.
ἐφόρουν δὲ τέττιγας διὰ τὸ αὐτὸχθονες εἶναι· καὶ γὰρ τὸ ζῶον γηγενές ἐστιν»
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ .
Δὲν πάει πολὺς χρόνος ποὺ ἔπαψαν νὰ φοροῦν χιτῶνες λινοὺς καὶ χρυσοῦς τέττιγες ( τζιτζίκια) νὰ κρεμοῦν ἀπὸ τὰ πλεγμένα μαλλιά τους.
Φορούσαν δὲ τζιτζίκια ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι ἦσαν αὐτόχθονες. Διότι τὸ ζῶο( ἔντομο) αὐτὸ εἶναι γηγενές ( φαίνεται νὰ τὸ γεννᾶ ἡ γῆ).
Ἔτσι λοιπόν μὴν ( τρῶτε) τὸ παραμύθι περι Ἰνδοευρωπαϊκῆς φυλῆς!
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΛΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗ, και κάθε προσπάθεια ἀλλοίωσης εἶναι γιὰ νὰ μπορέσουν οἱ βάρβαροι νὰ οἰκειοποιηθοῦν κάθε τὶ Ἑλληνικό καὶ νὰ ἐξαφανίσουν τὴν Πατρίδα μας.

  ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΕ ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΕΛΗΒΕΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΟΕ