Με τη ψήφιση του «Άρθρου 13» από την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων της Ε.Ε (JURI), προστατεύονται τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών, που προβάλουν τα έργα τους μέσω του διαδικτυακού κόσμου και επιλέγουν να τα περάσουν από μία επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Σύμφωνα με το Άρθρο 13, ο νόμος θα προστατεύει το μεγαλύτερο μέρος των περιεχομένων του διαδικτύου, που έχουν δεχθεί την παραπάνω αναφερόμενη επεξεργασία. Κάθε σελίδα ή υπηρεσία θα πρέπει να ελέγχει οποιοδήποτε κείμενο, ήχο, εικόνα ή λογισμικό, για να διασταυρώσει εάν παραβιάζονται πνευματικά δικαιώματα, στο περιεχόμενο τους.

«Κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει να είναι σύννομη και δίκαιη. Θα πρέπει να είναι σαφές για τα φυσικά πρόσωπα ότι δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τα αφορούν συλλέγονται, χρησιμοποιούνται, λαμβάνονται υπόψη ή υποβάλλονται κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία, καθώς και σε ποιο βαθμό τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται ή θα υποβληθούν σε επεξεργασία. Η αρχή αυτή απαιτεί κάθε πληροφορία και ανακοίνωση σχετικά με την επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα να είναι εύκολα προσβάσιμη και κατανοητή και να χρησιμοποιεί σαφή και απλή γλώσσα».

Όλοι οι ιστότοποι ανεξαιρέτως, θα πρέπει σύμφωνα με το νέο ψήφισμα να φιλτράρουν με μια βάση δεδομένων (που περιέχει έργα πνευματικής ιδιοκτησίας) την οποιαδήποτε δημοσίευση. Επιπρόσθετα, απαραίτητο είναι οι ιστοσελίδες να επιτρέπουν στους κατόχους πνευματικών δικαιωμάτων να ενημερώνουν αυτή τη βάση δεδομένων.

Σκοπός του νέου Άρθρου είναι να γίνουν οι εταιρίες διαδικτύου υπεύθυνες για την επιβολή του νόμου περί των πνευματικών δικαιωμάτων. Έτσι, για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση και η αποφυγή ποινών προαπαιτείται και η χρήση αρκετών φραγμών.
Ακόμη, για να διευκολυνθεί ο σωφρονισμός των (κατά)χρηστών του Διαδικτύου, οι πλατφόρμες θα προσαρμόσουν τους όρους της υπηρεσίας τους, ώστε να μπορούν να διαγράψουν οποιοδήποτε περιεχόμενο ή λογαριασμό όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.
Συνεπώς, με αυτόν τον τρόπο φαίνεται πως το Άρθρο 13, κάνει ένα πρωτόγνωρο βήμα προς τη μετατροπή του Διαδικτύου, εκτός από μία πλατφόρμα αντιπραγματισμού και πρωτοπορίας και σε ένα μέσο αυτοματοποιημένης παρακολούθησης και ελέγχου, προς όφελος των χρηστών του.

Κλεοπάτρα Καρδολάμα, Δημοσιογράφος