Είναι η
θερμική ενέργεια που προέρχεται από το εσωτερικό της γης και
εμπεριέχεται σε φυσικούς ατμούς, σε επιφανειακά ή υπόγεια νερά και
σε θερμά ξηρά πετρώματα. Η Ελλάδα λόγω των ειδικών γεωλογικών
συνθηκών της είναι πλούσια σε αυτή τη μορφή ενέργειας.
Εκμεταλλευόμενοι τη γεωθερμική ενέργεια μπορούμε να πετύχουμε
τηλεθέρμανση κτιρίων σε ορισμένες περιοχές της χώρας, ανάπτυξη
γεωθερμικών θερμοκηπίων, μονάδων ιχθυοκαλλιεργειών, μονάδων
αφαλάτωσης, ξηραντηρίων κλπ. Δεν υπάρχει αυτή τη
στιγμή ενεργειακή εκμετάλλευση γεωθερμικών ρευστών στην περιοχή.
Όμως υπάρχει γεωθερμικό δυναμικό στην περιοχή της Κόνιτσας.
Ειδικότερα υπάρχουν δύο πηγές ρευστού χαμηλής ενθαλπίας στην
Κόνιτσα. Το δυναμικό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παράδειγμα
για παροχή θερμού σε
ιχθυοτροφεία.

Image